ZombieBot - Regulamin

DEFINICJE
 • FORMULARZ REJESTRACJI - kwestionariusz dostępny na stronie internetowej umożliwiający rejestrację i utworzenie Konta na stronie internetowej
 • KONTO - oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem zbiór zasobów na stronie internetowej, w którym gromadzone są dane Użytkownika;
 • STRONA INTERNETOWA - narzędzie, o nazwie: www.zombiebot.pl, służące do świadczenia usług elektronicznych;
 • UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
 • WARUNKI - zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych zasad regulaminu, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta;
 • WŁAŚCICIEL - Podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, mianowicie: THEzombiePL#2308
WSTĘP
 1. Niniejszy regulamin określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej.
 2. Każdy użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji regulaminu, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie zasady regulaminu należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email: [email protected].
ZAKRES WARUNKÓW
 1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższymi warunkami regulaminu.
 2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 3. Właściciel ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na warunki regulaminu.
ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
 1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:
  • treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
  • każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
 3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej.
 4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
  • w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
  • w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
  • do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
  • do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z regulaminem;
  • do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
  • do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.
PLIKI COOKIES
 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Właściciela.
 5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
  • Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
  • Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
  • Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
  • Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
  • Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.
LINKI ZEWNĘTRZNE
 1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym.
 2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
 2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
 3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
 4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
 5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
 8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
 9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.
ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ
 1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych warunków regulaminu, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych warunkach regulaminu.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami warunków regulaminu, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach warunków regulaminu do zaakceptowania.
 3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków strony internetowej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Nieprzestrzeganie poniższego regulaminu wiąże się z otrzymaniem kary.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go!
 3. Administracja ma pełne prawo do zmieniania treści regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników o zmianie.
 4. Administracja ma pełne prawo do własnej interpretacji regulaminu oraz wyznaczania kar za treści bliżej nieopisane w regulaminie.
 5. Użytkownicy łamiący TOS Discorda oraz zasady netykiety będą karani.
ZASADY KANAŁÓW TEKSTOWYCH
 1. Zakazane jest spamowanie i floodowanie.
 2. Zabrania się nadużywania wielkich liter (pisanie CAPSLOCKIEM) oraz nadużywania emotek
 3. Zakaz używania wulgaryzmów na kanałach tekstowych.
 4. Zakazane jest prowokowanie kłótni, dyskusji które mają negatywny wpływ na serwer.
 5. Zakaz wykorzystywania, oszukiwania, szantażowania i nękania innych użytkowników.
 6. Zabroniony jest wszelkiego rodzaju trolling oraz inne formy zachowań anty społecznych w stosunku do innych użytkowników.
 7. Zakaz obrażania innych użytkowników, administracji i serwera oraz działania na ich szkody.
 8. Reklamowanie jakichkolwiek serwerów gier, stron internetowych, serwerów discord itp. bez pisemnej zgody właściciela serwera wsparcia discord jest karalne.
 9. Zakaz wykorzystywania możliwych błędów na serwerze. Należy je natychmiast bezzwłocznie zgłosić administracji.
 10. Zakazane jest poruszanie tematów wulgarnych/erotycznych/religijnych/rasistowskich itp.
 11. Podszywanie się pod innych użytkowników będzie karane kickiem, następnie banem. Podszywanie się pod administrację będzie skutkowało natychmiastowym banem.
 12. Komend można używać tylko na kanale do tego przeznaczonym.
 13. Zakazane jest pisanie rzeczy niezgodnych z tematyką kanału.
 14. Zabronione jest wysyłanie linków lub plików zawierających jakiekolwiek treści wulgarne/rasistowskie/pornograficzne/religijne itp. oraz plików szkodliwych (wirusy).
 15. Awatar oraz nie może zawierać treści obraźliwych/rasistowskich/wulgarnych itp.
 16. Karą za złe używanie emotek lub naklejek jest ostrzeżenie a następnie ban.
 17. Przeszkadzanie administracji jest surowo karane.
ZASADY KANAŁÓW GŁOSOWYCH
 1. Wszystkie zasady kanałów tekstowych obowiązują także w głosowych.
 2. Zakaz krzyczenia oraz podnoszenia głosu wobec innych użytkowników.
 3. Zakaz używania wulgaryzmów na kanałach głosowych.
 4. Zakazane jest puszczanie do mikrofonu muzyki itp.
 5. Zabrania się puszczania różnych bliżej nieokreślonych dźwięków, bindów itp.